דף בית | אמנת המס בין ישראל להולנד כחלק מהמדריך למשקיע הישראלי בהולנד
חמישי, 20 יוני 2024

אמנת המס בין ישראל להולנד כחלק מהמדריך למשקיע הישראלי בהולנד

אמנת המס בין ישראל להולנד כחלק מהמדריך למשקיע הישראלי בהולנד מאת: דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי, עורכי דין ונוטריון

אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (ורו"ח)/ eli-doron@taxlawyers.co.il

כלכלת הולנד הינה אחת הכלכלות הדינאמיות, המפותחות והתחרותיות באיחוד האירופי. הולנד הפכה כבר לפני שנים ליעד אטרקטיבי בקרב חברות בינ"ל רבות שהקימו בה מרכזי הפצה למערב אירופה. היתרונות העיקריים של הולנד הם מיקומה הגיאוגרפי, המאפשר גישה מהירה לשווקים רבים במערב אירופה, כוח אדם מיומן, תשתיות טובות וכלכלה מפותחת.
ממשלת הולנד מציעה שיטת מס אטרקטיבית המעודדת השקעות זרות בהולנד. כך לדוגמא, חברות זרות נהנות משעור מס מופחת על דיבידנד המחולק ע"י חברות החזקה הולנדיות, שמקורו בפעילות מחוץ להולנד. למעשה, בשנת 2007, הודיע שר האוצר ההולנדי על כוונתו לבטל את ניכוי המס במקור בהולנד לגבי דיבידנדים המחולקים על ידי חברות תושבות הולנד לבעלי מניותיהם הזרים וזאת על מנת לעודד השקעות זרות בהולנד. ברי, כי מהלך מסוג זה יהפוך את הולנד למוקד אטרקטיבי להקמת חברות החזקה, נתון אשר יוביל לחיזוק מעמדה הכלכלי.
מעבר ליתרונות הכלכליים שבהשקעות בשוק ההולנדי, מדינת ישראל והולנד חתומות על אמנה למניעת כפל מס, המעניקה מספר הטבות מס למשקיעים הישראליים בהולנד.
סעיף 11 (2)(א) לאמנה קובע, כי ניתן לחייב את הדיבידנדים במס במדינת תושבותה של החברה משלמת הדיבידנדים, הכל בהתאם לחוקי אותה מדינה. יחד עם זאת, אם מקבל הדיבידנד הוא בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, שיעור המס לא יעלה על;
(א) ביחס לדיבידנדים שמשלמת חברה תושבת אחת המדינות לחברה שההון שלה מחולק בשלמותו או בחלקו למניות ואשר היא תושבת המדינה האחרת ומחזיקה במישרין ב-25 אחוזים לפחות מהונה של החברה משלמת הדיבידנדים;
(1) 10 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים מקום שהדיבידנדים משתלמים מרווחים אשר מתוקף הוראות החוק הישראלי בדבר השקעות בישראל, הם פטורים ממס או חייבים במס בשיעור נמוך יותר מהשיעור הרגיל המוטל על רווחי חברה תושבת ישראל.
(2) 5 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים במקרים אחרים.
(ב) 15 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים, בכל המקרים האחרים.

בנוסף, האמנה בין ישראל להולנד קובעת כי למדינת התושבות של הנישום תינתן זכות מיסוי בלעדית על הכנסה שהפיק הנישום מביצוע שירותים מקצועיים בשטחה של המדינה האחרת. לכלל זה קיים חריג: נישום הנהנה מ"בסיס קבוע" במדינה האחרת אשר לו (לבסיס הקבוע) ניתן לייחס את הכנסת הנישום, ניתן להטיל מס על הכנסתו אף במדינה האחרת, אולם רק על אותו חלק מההכנסה שניתן לייחסו לבסיס הקבוע. בנוסף לכך, נקבעה באמנה חזקה, ולפיה כאשר מבצע תושב אחת המדינות שירותים מקצועיים במדינת האחרת, הוא ייחשב ככזה בעל בסיס קבוע העומד לרשותו במדינה האחרת אם הוא נכח במדינה זו לפרק זמן מצטבר העולה על 183 יום בשנת הכספים הנדונה.
אמנת המס בין הולנד וישראל מתייחסת, בין היתר גם לשיעורי המס מרווחי תמלוגים, ריביות ורווח הון.
סעיף 12 לאמנה המדבר על מיסוי ריבית קובע, כי אפשר להטיל מס על ריבית במדינת מושב משלם הריבית ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אך שיעור המס המוטל לא יעלה על 15%.
סעיף 13 באמנה, העוסק במיסוי התמלוגים קובע, כי ניתן להטיל מס על תמלוגים במדינת משלם התמלוגים בהתאם לכללים הבאים - 10% למאה מסכום התמלוגים בעד סרטים, שידורי רדיו או טלוויזיה ו-5% למאה מסכומם של כל סוגי התמלוגים האחרים.
סעיף 15 לאמנה קובע כי רווחים מהעברת מקרקעין, לרבות זכויות באיגוד מקרקעין, חייבים במס אף במדינה שבה מצויים המקרקעין, ולא רק במדינת התושבות של המעביר. רווחים מהעברת כל נכס זולת הנכסים דנן, אפשר להטיל עליהם מס רק במדינה שבה נמצא מקום מושב המעביר.
לעניין חברת החזקות, יובהר כי חברה תושבת הולנד, המחזיקה בשיעורי השתתפות מזכים במניות של חברה זרה, תהא פטורה לחלוטין ממס חברות הולנדי בגין דיבידנדים שקבלה מחברה זו או בגין רווח הון שנצמח בידיה כתוצאה ממכירת המניות בחברה האמורה.
מספר תנאים חייבים להתקיים על מנת שחברת ההחזקות ההולנדית תוכל ליהנות מהפטור: א. ההחזקה של החברה ההולנדית בחברת הבת הינה בשיעור של לפחות 5% מהון המניות הנפרע של חברת הבת. ב. המניות בחברת הבת אינן מוחזקות בידי החברה ההולנדית בתור מלאי עסקי. ג. חברת הבת צריכה להיות כפופה למס במדינת מושבה. ד. חברת הבת אינה חברת השקעות. ה. ההחזקה בחברת הבת על ידי החברה ההולנדית הינה בגדר השתתפות פעילה ולא החזקה פסיבית בלבד כתיק השקעות.
מס החברות בהולנד עומד כיום על שעור של 25.5%. על רווחים עד לגובה 25 אלף היורו הראשונים יוטל מס בשיעור של 20%, ושיעור מס של 23.5% יוטל על רווחים במדרגה הבאה: 25-60 אלף יורו.
נדגיש, כי קיימות מספר חברות רב לאומיות שבסיסן בישראל אשר העדיפו להירשם כחברות הולנדיות או להחזיק חברת אחזקות בהולנד משיקולי מס, כפי שפורט לעיל.
יחד עם זאת, בעקבות הרפורמה במס פחתה האטרקטיביות של הולנד כמדינת יעד להקמת חברות החזקות. אחת הסיבות להשקעה דרך הולנד, הייתה ניצול הוראה באמנה הקובעת, כי דיבידנד מחברה הולנדית לישראלית לא יחויב במס בישראל, אם וככל שאותו דיבידנד הינו מוצא מבסיס המס בישראל אילו היה מחולק בין שתי חברות ישראליות (סעיף 26 (ב) (2) לאמנת המס בין הולנד וישראל). תוצאת האמנה הייתה חיוב במס של 5% בלבד בדרך של ניכוי במקור בהולנד בעת העברת דיבידנד מחברה הולנדית לישראלית המחזיקה למעלה מ-25% מהמניות. כיום לאחר הרפורמה, דיבידנד בין חברות תושבות ישראל חייב במס בישראל אם מקורו בהכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל, וכן אם מקורו מחוץ לישראל. לפיכך, כיום, תכנון זה אינו רלוונטי, כמו גם אין מניעה מלייחס לבעלי המניות (תושבי ישראל) דיבידנד רעיוני ולחייבם במס בישראל בשיעור של 25% על פי כללי ה-C.F.C .

במילים אחרות, הרפורמה שינתה את המצב המשפטי בשני היבטים עיקריים. ראשית, על-פי שיטת המס הטריטוריאלית שנהגה בעבר - הכנסה מדיבידנד שמקורו מחוץ לישראל, קרי: דיבידנד המתקבל בידי חברה תושבת ישראל מחברה תושבת חוץ, לא חויב במס בישראל, כאשר נתקבל לראשונה בחו"ל. לאחר הרפורמה, בהתאם לשיטה הפרסונלית שאומצה, חברה תושב ישראל המקבלת דיבידנד מחברה זרה תהא חייבת במס בישראל, בין אם הדיבידנד נתקבל בישראל ובין אם לאו. כאמור, סעיף 126(ג) לפקודה מתייחס לכך וקובע כי שיעור המס שיחול על כך יהיה 25%.
שנית, סעיף 126(ג) אף מסכל את הוראת האמנה בין הולנד לישראל המפנה לדין הישראלי, הואיל ולאחר הרפורמה, דיבידנד שהתקבל בידי חברה תושבת ישראל מחברה שהינה תושבת הולנד לא יוצא עוד מבסיס המס של ישראל. זאת בשל כך, שגם בין שתי חברות ישראליות המחלקות דיבידנד שמקורו בחו"ל יחול חיוב במס של 25%. אולם, כאמור יתרונותיה של הולנד אינם מתמצים רק בנושא מיסוי.
היקף הסחר בין ישראל והולנד מסתכם ביותר מ- 2 מיליארד דולר בשנה. לשם השוואה נציין, כי בשנת 2003 הולנד היוותה את יעד היצוא החשוב ביותר של ישראל לאירופה לפני בריטניה וגרמניה. יתר על כן, הולנד מהווה כיום תחנת מעבר ליצוא עבור ארצות נוספות באזור בעיקר במרכז ומזרח אירופה.
לא מעטות הן החברות הישראליות אשר השקיעו בהולנד בהקמת חברות בת העוסקות בייצור ושיווק. החברות הישראליות שמייצרות בהולנד מתמחות בעיקר בתחומי הפרמצבטיקה והכימיה. ההשקעות הישראליות הבולטות של חברות ישראליות ביצור בהולנד הן של החברות הבאות: "טבע", "תרכובות ברום", "רותם דשנים".

דורון טיקוצקי עמיר מזרחי עורכי דין ונוטריון הינו משרד העוסק בין במשפט מסחרי-מיסויי בינלאומי.
לשאלות או ייעוץ בנושא אנא פנה במייל:
eli-doron@taxlawyers.co.il
או בטל' (חיפה): 04-8526693 או בטל' (ת"א): 03-6127446

מקור המאמר: Reader - מאגר המאמרים הישראלי

פרטים אודות מחבר המאמר:

משרד דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי, לו משרדים בר"ג (מתחם הבורסה), חיפה ורומניה (בוקרשט), הנו משרד עורכי הדין הגדול בישראל בתחום דיני המס, הכורך בין בקיאותו והתמקצעות בדיני המס לבין בקיאות והתמקצעות ספציפית בפעילות מסחרית / אזרחית מגוונת, הכוללת - עריכת עסקאות ישראליות ובינ"ל (קניה, מכירה, מיזוג, מיזמים משותפים ועוד) השלובות באלמנטים מסוים ובמאבקים אזרחיים/ מסחריים בפני בתי המשפט השונים.

המשרד, המונה כ – 35 משפטנים, כלכלנים ורו"ח, נוסד על ידי עו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס ולו ניסיון רב בדיני מס ישראלי אזרחי, ישראלי פלילי ובינ"ל, כמו גם, בהתנהלות אזרחית/ מסחרית מגוונת. למשרד 4 מחלקות מרכזיות :

מחלקת מס אזרחית – עוסקת בייעוץ שוטף לאזרחים המבקשים לתכנן את צעדיהם העסקיים, בארץ ובחול, ובייצוג אזרחים בפני רשויות המס, לשכות משפטיות והערכאות מוסמכות אחרות, במסגרת הליכי שומה, ערעורי מס שונים, פס"ד הצהרתים, בעיות גביה ועוד.

מחלקת מס פלילית – מלווה ישראלים אצלם התעוררה בעיית מס פלילית, אל מול רשויות מע"מ, מס הכנסה, מכס ועוד, אם בטרם נפתחה נגדם חקירה גלויה, אם לאחר פתיחתה של כזו ואם לטובת ניהול משפט פלילי. מחלקה זו, יצוין, פרסמה את הספר המוביל בתחום, הנקרא - "עבירות מס", המהווה נר לרגלי כל העוסק בתחום.

מחלקה אזרחית/ מסחרית – עוסקת במגוון נושאים אזרחיים, לרבות – עריכת עסקאות רכישה ומכירה ו/או עסקאות אחרות , ליטיגציה אזרחית מגוונת בפני בתי המשפט השונים, מאבקי שליטה, סכסוכים מסחריים, מאבקים בנקאיים, דיני עבודה, דיני חוזים, דיני משפחה, דיני נזיקין ועוד.

מחלקת נדל"ן – עוסקת במגוון רחב של עסקאות נדל"ן, פרטיות ומסחריות. החל מעסקאות של השכרה ומכירה של דירה/ חנות וחלה בליווי יזמים בעסקאות ענק בארץ ובחול, המסתכמות במאות ובאלפי יחידות מגורים, מסחרי ועוד.

 

תל אביב - רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל)

טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449

חיפה: שדרות המגינים 58

טל': 04-8526693, פקס: 04-8555976

טבריה: רח' הירדן 100א'

טל': 04-6717201, פקס: 04-6717203

http://www.adviser.co.il

לשאלות, ייעוץ או פגישה נא כתבו ל:

eli-doron@taxlawyers.co.il

הדפסה
תגובות לכתבה

עדיין אין תגובות!

שם : *

דואר אלקטרוני :

הודעה : *
* = חובה למלא