דף בית | תקנון האתר
שלישי, 28 מאי 2024

תקנון האתר

עדכון אחרון ספטמבר 2008

א. כללי
1. אתר SABABA (להלן: "האתר") מופעל ע"י חברת SABABA VOF (להלן: "בעל האתר"). 
2. האתר מפרסם מידע בנושא החיים בחו"ל, תעסוקה ומקומות לינה ברחבי העולם. בין היתר, מתפרסמות באתר הצעות עבודה של מעסיקים בחו"ל, הצעות דיור מטעם בעלי נכסים בחו"ל והצעות מספקי שירותים ומוצרים אחרים. (להלן: "המפרסמים"). 
3. הצעות העבודה וחומרים פרסומיים אחרים באתר מתפרסמים מטעם המפרסמים בלבד, ואינם מתפרסמים מטעם בעל האתר. השירותים ניתנים ע"י מפרסמים אלה ואינם ניתנים ע"י בעל האתר. 
4. בעל האתר אינו מתיימר להעניק כל הכשר ו/או גושפנקא ו/או המלצה ו/או אחריות באשר לכל אדם ו/או עסק ו/או הצעת עבודה ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באתר, טיבם, תוכנם ו/או מחירם. על המשתמש לערוך בדיקות עצמאיות בנושאים אלה כצרכן סביר וזהיר. 
5. בעל האתר אינו ולא יהיה צד לכל ההתקשרות בין משתמש לבין מפרסם ולא ישא בכל אחריות בגין הפרת כל הצהרה ו/או התחייבות של מי מהצדדים ו/או לכל עניין אחר הקשור להתקשרות כאמור. 
6. במידה וברצונך לשאול שאלות בנוגע לאמור בתקנון זה, אנא פנה אלינו באמצעות הכתובת Info@sababa.nl. 
7. באמצעות כניסה לאתר הנך מביע את הסכמתך לכל תנאי התקנון. אם אחד מהתנאים אינו מקובל עליך, כניסתך לאתר אסורה ועליך להימנע מעשיית שימוש בו בכל דרך שהיא. 
8. בעל האתר רשאי בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר. 
9. אתר זה מופעל בכתובת: www.sababa.nl (להלן: "הכתובת"). תנאי התקנון חלים על כל דפי האתר וכל מתחם המופעל תחת כתובת זו. 
10. בעל האתר ו/או מי מטעמו רשאים להעתיק ו/או להעביר את האתר בשלמותו ו/או בחלקו לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמו של האתר ו/או לסגור אותו. תנאי התקנון ימשיכו לחול על המשתמש בין אם האתר מתופעל באמצעות כתובת אחרת ובין אם יתופעל באמצעות שם אחר. 
11. בעל האתר רשאי לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי התקנון ו/או להוסיף להם ו/או לגרוע מהם מעת לעת מבלי לתת לכך הודעה ו/או התראה מוקדמת ו/או מאוחרת לכל גורם ו/או משתמש. התקנון המעודכן על כל תנאיו יחייב מרגע העלאת העדכונים לאתר. הנך מוזמן לבדוק את תנאי התקנון מעת לעת.
ב. שימוש בתכנים המועלים לאתר
30. האתר כולל תכנים שהועלו על ידי צדדים שלישיים, כולל משתתפים בפורום הנמצא באתר. 
31. בעל האתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים בכל אופן שהוא לתכנים המועלים לאתר ע"י צדדים שלישיים. כל העלאה של תוכן כאמור נעשית כשירות למשתמש בלבד וכפופה לתנאי התקנון. אין באפשרות בעל האתר ו/או מי מטעמו לבדוק את כל התכנים ו/או לאשר אותם. בעל האתר מאפשר העלאת מידע לצורך הערכת תועלתו על ידי המשתמש בלבד. המידע יכול להיות נכון, מדויק ויעיל ויכול שאיננו נכון ו/או מדויק ו/או יעיל. לכן, אין להתייחס אל המידע כאל מידע רשמי או מומלץ ו/או מידע שקיבל את אישורו של בעל האתר. על המשתמש לבדוק את נכונותו ו/או דיוקו ו/או יעילותו ולהעריך את המידע בעצמו ובאמצעות מומחה מהתחום אליו קשור התוכן.

ב. אופן התבטאות
32. המשתמשים בפורומים ובכל אזור אחר של אתר זה נדרשים לשמור על לשון נקייה ומנומסת ולהימנע מלפגוע בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל אדם אחר ו/או להסית לשנאה ו/או לגזענות ו/או אלימות ו/או לפגוע בטעם הטוב ו/או ברגשות הציבור. 
33. עם זאת מובהר כי ההשתתפות בפורום ובדו-שיח באתר זה הנה וולונטרית ועל המשתמש לקחת בחשבון שמשתמשי פורומים ואינטרנט אחרים אינם תמיד מקפידים על ההוראות הנ"ל. 
34. אין להזדהות באתר בזהותו של אדם אחר. 
35. בעל האתר לא יהיה אחראי בכל מקרה של פגיעה במשתמש ו/או בכל צד ג´ שתבוצע על-ידי כל צד אחר.

ג. קישורים
36. הקישורים באתר זה הנם בגדר שירות למשתמשים. בעל האתר אינו מתחייב כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו התכוון ואינו נותן כל התחייבות ו/או גושפנקא ו/או המלצה ו/או אחריות בקשר לכל אתר שאליו בוצע קישור ו/או בקשר לכל תוכן המצוי בו. 
37. יצירת קישורים לאתר זה מותרת ובלבד שיובילו לעמוד השער של האחר ולא לעמוד פנימי ושהקישור אינו מבוצע מאתר העוסק בכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו כל הפניה לקישור לפי שיקול דעתו המוחלט. 
38. בעל האתר שומר על זכותו לדרוש הסרת כל קישור שאינו חפץ בו מכל סיבה שהיא.

ד. פרטיות ומידע רגיש
39. בעל האתר נוקט אמצעים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, אין דרך להבטיח כי מידע שנמסר דרך האינטרנט לא ייחשף שלא על-ידי פעולה וולונטרית של בעל האתר. 
40. פרט למידע פיננסי הנמסר בעת רכישת שירותים ו/או טובין מבעל האתר עצמו, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים והמשתמש נדרש להימנע מלפרסם באתר ו/או למסור מידע שכזה. 
41. בעל האתר מתחייב לא למסור לצד שלישי כתובות דואר אלקטרוני ו/או פרטים אחרים שנמסרו לו ע"י משתמשי האתר, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי ו/או מנהלי ו/או על פי דרישה של גוף שלטוני כלשהו. למרות האמור, רישום להצעות עבודה דינו כמתן הסכמה לבעל האתר להעביר את המידע הרשום למציעי העבודה ו/או למציעי עבודה ו/או גורמים אחרים אשר לדעת בעל האתר עשויים למצוא עניין בפניית הגולש אולם בעל האתר אינו מתחייב להעביר את המידע ו/או כי מציע העבודה ו/או כל גורם אחר כאמור ישקול ו/או ייעשה שימוש במידע הנ"ל. 
42. על אף האמור לעיל, בעל האתר רשאי, בעצמו ו/או תוך שיתוף פעולה ו/או באמצעות שותפיו העסקיים לשלוח למשתמשי האתר חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של בעל האתר, לרבות פעילויות הקשורות עם שותפיו עסקיים. אם אין ברצונך לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, תוכל להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. אם תעשה כן, נחדול משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להמשיך וליצור עמך קשר בקשר לחשבונך ולשלוח מידע חשוב הנוגע לאתר זה. 
43. בעל האתר משתמש בטכנולוגיות קיימות כדי להבטיח את בטיחותן של עסקאות המבוצעות באמצעות האתר. עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שטכנולוגיות אלה אינן מספקות אבטחה הרמטית. 
44. לאור האמור לעיל, מסירת פרטים אישיים ו/או פיננסיים על-ידי המשתמש, בכל מדור ו/או שטח באתר ו/או שטח המקושר אליו  הנה על אחריותו בלבד. בעל האתר לא יהיה אחראי בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע שנמסר לבעל האתר. 
45. המשתמשים נדרשים להימנע מלשלוח כל דואר אלקטרוני מסחרי ו/או פרסומי לכל אדם אחר שפרטי הדואר האלקטרוני שלו מוצגים באתר לרבות ב"לוח חיפוש שותפים" ולהימנע מלעשות כל שימוש אחר בפרטים אלה ו/או בפרטים אישיים אחרים של אותו אדם, לרבות שימוש מסחרי, אלא למטרה שאליה נמסרו.

ה. שיפוי
46. המשתמש יפצה וישפה את בעל האתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שישא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.

ו. תלונות
47. כל אדם ו/או גוף הסבור כי הוא ו/או כל זכות שלו נפגעו מכל מידע ו/או תוכן אחר שמתפרסם באתר זה מתבקש לפנות לבעל האתר בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בעמוד "צור קשר", תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע לפי URL, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה. 
48. בעל האתר יעשה את המיטב לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי, אך אינו מתחייב ללוח זמנים כלשהו ואינו מתחייב כי יפעל בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה יפעל בעל האתר על פי המתחייב על פי דין.

ז. טיפול בתקלות
49. בעל האתר ייעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, בעל האתר לא ישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא ישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר. 
50. בעל האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן באתר. 
51. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר רשאי להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לרבות בבלוגים ו/או בפורומים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

ח. כללי
52. כותרות הסעיפים בהסכם נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן. 
53. כל דבר האמור בתקנון זה ביחיד משמעו גם ברבים, וההפיך, אלא אם משתמעת כוננה אחרת מתוך הקשר הדברים. כל דבר הנאמר בלשון זכר מתייחס לנקבה. 
54. בעל האתר רשאי לשנות את שם האתר ו/או עיצובו ו/או מתכונתו ו/או כתובתו ו/או לסגור אותו כליל בכל עת, ולפי שיקול דעתו. 
55. בעל האתר שומר לעצמו הזכות לחסום את הגישה לאתר לכל מי שיפר הוראות אלה וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בכל הליך משפטי על פי דין כנגדו. 
56. תקנון זה מהווה הסכם בין בעל האתר לבין המשתמש והוא ממצה את כל המוסכם בין הצדדים. כל הסכם ו/או הבנה קודמים בטלים בזה. עם זאת, בעל האתר רשאי לעדכן ולתקן תקנון זה מעת לעת וכל הסכם ו/או תיקון יחול ממועד ביצועו ואילך. המשתמשים מוזמנים לבדוק תקנון זה מעת לעת כדי לבחון האם תוקן.